Ashkan Ghorbani | اشکان قربانی
Ashkan Ghorbani | اشکان قربانی
مربی اسکواشگیلانرشت
Ashkan Ghorbani | اشکان قربانی

مقالات

0

ویژگی های اسکواش

به دلیل ویژگی های اختصاصی ومنحصر به فرد این رشته ، به زودی درسطح کشورهای پیشرفته وبرخی کشورهای جهان سوم درحال گسترش است.